เฟรนไชน์  HERB MALL

ประวัติความเป็นมา
           จากการที่ปัจจุบันมนุษย์ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับประโยชน์ของพืชสมุนไพร ซึ่งก็เป็นที่ได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศ เพราะทุกคนเริ่มตระหนักถึงพิษภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหากไม่ร่วมกันแก้ไขวันนี้จะทำให้อนาคตได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ซึ่งก็มีหลายๆ  หน่วยงานเริ่มหันมาให้ความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น 

กลุ่มเป้าหมายของสินค้า
-  ผู้ที่รักสุขภาพทั้งของตนเอง และคนรอบข้าง และต้องการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับสมุนไพรไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง  ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
-  ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป  ที่ต้องการสร้างสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ

CHC Internetwork หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านผู้สนใจและใส่ใจเรื่องสุขภาพ เข้ารับสิทธิเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ยี่ห้อครอส เฮอร์เบิล และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ภายใต้ชมรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เพราะเราอยากให้คุณมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่สมบูรณ์.

         
CHCbottom